Hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Skottenborg verkar för en långsiktig miljömässig hållbarhet. Vi skall minska miljöbelastningen både i våra fastigheter och i vår dagliga förvaltande verksamhet. Kunskap och engagemang skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöpåverkan.
Vi arbetar i dagsläget på flera olika områden med bl.a. följande:

Minskad energiförbrukning och god energihushållning

Energiförbrukningen i våra fastigheter och verksamhet är en av de faktorer som ger stor påverkan och som vi ständigt jobbar med att minska och förbättra. I stort sett alla våra fastigheter har idag energieffektiva uppvärmningssystem och är anslutna till fjärrvärme. Ventilationssystemen effektiviseras efter hand och vi analyserar kontinuerligt data för att undvika suboptimeringar mellan olika reglersystem eller för att kunna hitta onödiga ”energibovar”. Belysning ersätts succesivt med LED belysning.

I våra nyproducerade lägenheter har vi IMD (individuell mätning och debitering) och i möjligaste mån har vi kallhyra för att göra våra hyresgäster medvetna. Tillsammans med våra hyresgäster gör vi skillnad! Att meddela att en kran droppar eller att toalettstolen står och läcker spelar roll … många bäckar små blir snart en hel å.

Ökad återvinning och minska uppkomsten av avfall

Alla våra bostadsfastigheter har miljöhus med möjlighet till full sortering. Vi jobbar aktivt med information till boende med nyttan och nödvändigheten att återvinna och sortera. Vi skall i all vår verksamhet fortsätta verka för att öka återvinningen och minska uppkomsten av avfall.

Minskad klimatpåverkan

Skottenborg skall kontinuerligt verka för att minska sin klimatpåverkan. Förutom det som beskrivits ovan jobbar vi även med att minska uppkomsten av föroreningar. Ett exempel på detta är att vi i vår fastighetsel använder energi från förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft. Installation av laddstolpar hos oss själva och våra lokalhyresgäster innebär också ett kliv mot att minska klimatpåverkan, genom minskad användning fossilt bränsle. Ett annat exempel är att vi erbjuder våra lokalhyresgäster Gröna hyresavtal. Grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.