Nycklar & lås

Nycklar & lås

Nycklar till din bostad eller lokal får du av oss på inflyttningsdagen/dagen då ditt kontrakt börjar gälla. Vi upprättar nyckelkvittenser som du får signera och samtidigt ta del av. Spara din nyckelkvittens. Det är du som hyresgäst som själv är ansvarig för dina nycklar.

Generella regler för nyckelinnehav

Din erhållna nyckel är ett värdeföremål. Den representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilken nyckeln passar. Därför är du som nyckelinnehavare skyldig:
  • att handha och förvara kvitterad nyckel/nycklar på ett betryggande sätt
  • att inte låna ut nycklarna till någon obehörig
  • att omedelbart underrätta Skottenborg vid eventuell förlust av nyckel
  • att inte tillverka kopior av någon nyckel
  • att vid anmodan uppvisa nyckel och kvitto till ansvarig personal.
  • att ej låna ut kvitterad nyckel och ej överlämna eller återlämna till annan än systemansvarig/Skottenborg
  • att vid misstanke om otillbörligt utnyttjande av nyckel medverka till att utredningen ej försvåras

Extra nycklar

Extra nycklar kan du beställa hos oss på Skottenborg. Kostnaderna för extra nycklar betalas av hyresgästen.

Borttappade nycklar

Har du tappat en nyckel måste du omgående anmäla detta till Skottenborg och ett låsbyte måste göras. Det är hyresgästen som bekostar låsbytet.

Utflyttning

Vid utflyttning skall du återlämna alla nycklar inklusive de nycklar du ev. själv bekostat. Nycklarna lämnas till Skottenborgs representant vid avflyttningsbesiktningen eller på Skottenborgs kontor senast 12.00 dagen då ditt kontrakt upphör.

 

Om det saknas nycklar eller om nycklarna ej lämnas in i tid kommer vi utföra ett låsbyte. Det är utflyttande hyresgäst som bekostar låsbytet.

Utelåst

Blir du utelåst dagtid en vardag kontaktar du Skottenborgs kontor på 0451-70 78 20. Vid uteblivet svar en vardag kontaktas Fasab på 044-12 81 47. Efter 16:00 och helger kontaktas Grupplarm 044-10 38 50.

 

Vi kommer bara att låsa upp till de som kan legitimera sig med ID-handling och som kan verifiera att de är boende t.ex. genom jämförelse ID-handling med namnskylt på dörr alternativt boenderegister i trapphus.

 

Är det inget fel på låset kommer kostnaden att debiteras hyresgästen att vi kommer och öppnar. Dagtid vardagar tar vi ut en avgift om 1000 kr. Detta läggs på kommande hyresavi.

 

Kvällar och helger kommer man fullt ut få ersätta det som vakt eller jourbolag debiterar. Även detta kommer att läggas på kommande hyresavi.